Vés enrere
28/02/2023
Life eCOadapt50: l’adaptació de 19 territoris de Catalunya al canvi climàtic
En el marc del V Fòrum de Medi Ambient i Món Local, el 28 de febrer de 2023 s’ha fet l’acte de llançament del projecte Life eCOadapt50. Co-creació estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic, coordinat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa promou l’adaptació al canvi climàtic a dife- rents territoris de Catalunya i en diversos sectors econòmics vulnerables al canvi climàtic en un horitzó temporal de vuit anys, del 2023 al 2030.

Life eCOadapt50 continua i estén l’acció del Life Clinomics, projecte europeu d’adaptació al canvi climàtic executat entre el 2016 i el 2020 a Terres de l’Ebre, l’Alt Penedès i el Parc Natural del Montseny-Reserva de la Biosfera, amb el lideratge, també, de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barce- lona. Life eCOadapt50 recull el coneixement i l’experiència adquirits amb Life Clinomics per potenciar l’actuació en altres territoris de Catalunya.

Amb un pressupost de 19 milions d’euros, cofinançat en un 60% pel programa Life de la Comissió Europea i en un 40% pels 24 socis públics i privats que en formen part, Life eCOadapt50 preveu executar fins al 2030 un mínim de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agro-ramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i impliquen un terç de la seva població, més de 900.000 habitants.

El projecte incorpora àrees geogràfiques de diferents característiques orogràfiques, climàtiques i d’activitat econòmi- ca (muntanya mitja i baixa, terres d’interior amb agricultura de secà o amb regadiu, llocs costaners, zones més urbanes i més rurals, boscos…) d’un ampli ventall de comarques, com l’Alt Camp, Baix Camp, la Conca de Barberà, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Baix Empordà, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i el Segrià.
Malgrat aquest mapa de partida, el projecte pretén, en aquests vuit anys, am- pliar-se mitjançant la mobilització de més 73 milions d’euros de fons comple- mentaris (fons europeus d’ajuda al desenvolupament; fons estatals, regionals i provincials; fons climàtic; crèdit privat; i autofinançament). Amb aquesta ampliació, s’actuarà al 75% del territori català: es replicaran accions dels 19 territoris inicials i se’n promouran de noves en espais litorals, boscos d’alta muntanya i planes agrícoles de gran part de Catalunya.

Accions

El projecte executarà un mínim de 76 accions d’adaptació al canvi climàtic, entre les quals algunes procedents del Life Clinomics, com per exemple: l’Observatori de la sequera com a eina de gestió de l’aigua en l’agricultura, l’anàlisi de la vulnerabilitat dels boscos al canvi climàtic i la proposta de gestió fores- tal adequada per fer-hi front i la utilització de ramats en la gestió forestal.
Altres actuacions que ja s’han proposat des dels diferents grups Leader són, entre altres, les relacionades amb noves tècniques per a l’agricultura, el reg més eficient i la promo- ció de mercats locals. A mida que es vagi de- senvolupant el projecte, amb la participació dels agents locals, s’aniran definint accions concretes d’acord a la situació i realitat del territori.
A més, s’impulsarà l’execució d’inversions per a estendre, fins a un miler el nombre de mesures d’adaptació al canvi climàtic rea- litzades en el territori i en els sectors econò- mics del projecte: agroramaderia, forestal, pesca i aqüicultura, turisme i l’administra- ció local.

Participació

Seguint amb l’impuls iniciat per Life Clinomics, Life eCOadapt50 preveu generar espais de participació i debat amb els agents socials i econòmics i les administracions públiques, els líving labs, als territoris del projecte. Aquest model participatiu ha estat replicat en l’elaboració del Pla de tran- sició energètica i acció climàtica al Maresme, del Consell Comarcal del Maresme.
El projecte arrenca amb 350 stakeholders identificats (agents territorials) i altres 106 implicats.

24 socis

Liderat per la Diputació de Barcelona, el parternariat de Life eCOadapt50 el constitueixen 24 entitats: governs locals, agents socioeconòmics d’àmbit general, agents socioeconòmics locals, agents socioeconòmics sectorials i agents de coneixement.

Vés enrere