Analitzem
La vulnerabilitat dels territoris respecte al canvi climàtic a través de la identificació dels impactes potencials (exposició i sensibilitat) i de l'avaluació de la capacitat d'adaptació dels territoris del projecte.
L'OCCC_DACC s'encarrega de dur a terme una diagnosi de la vulnerabilitat al canvi climàtic de cadascun dels territoris que formen part de l'eCOadatp50 basant-se en l'ESCACC30 i tenint en compte els quatre sectors del projecte i les característiques socioeconòmiques d'aquestes àrees.
El resultat d'aquesta diagnosi ens permetrà conèixer els diferents escenaris climàtics basant-nos en projeccions estadístiques regionalitzades a partir d'1 quilòmetre de resolució espacial per al període 1971-2050, a més de servir-nos per localitzar i prioritzar les ubicacions més adequades on implementar accions d'adaptació al canvi climàtic.
Les diagnosis de vulnerabilitat integraran els coneixements dels tècnics locals i els treballadors dels sectors econòmics destinataris, i la metodologia utilitzada serà similar a l'establerta al projecte Life Clinomics, que fa servir una anàlisi de riscos i una categorització per semàfors per elaborar tres avaluacions de vulnerabilitats.
 
 
 
Pantà de Sau. Autor: Susanna Ginesta