Objectius
Objectiu principal
L’objectiu principal de Life eCOadapt50 és promoure una transformació en els territoris i les activitats que s’hi desenvolupen perquè siguin menys vulnerables als efectes del canvi climàtic. Per això impulsarem la inversió i l'execució d'accions d'adaptació al canvi climàtic a curt, mitjà i llarg termini, amb la implicació, des de l’inici, dels agents socioeconòmics dels territoris. Els sectors econòmics als quals ens adrecem són: agrícola, ramader, forestal, pesquer, turístic, a més de l'Administració local de 19 territoris de Catalunya.

Posar en marxa un mínim de 76 accions pilot (demostratives) als territoris del projecte. Buscar el finançament d'accions i projectes d’adaptació al canvi climàtic, més enllà del projecte, per un valor de més de 73M€ i promoure l’organització de processos d’inversió pública, privada i mixta

Mostra'n més

Generar coneixement específic i promoure solucions innovadores d’adaptació al canvi climàtic. Integrar l’adaptació en les polítiques locals i en la gestió del risc implicant les institucions públiques, el sector privat i les companyies d’assegurances. Formar agents clau i ajudar a la presa de consciència ciutadana sobre els efectes del canvi climàtic i la necessitat d’actuar.

Mostra'n més

Integrar els actors locals en processos de governança adaptativa i fomentar la coordinació i creació de sinergies entre les actuacions d’agents públics i privats. Multiplicar l’impacte de les accions facilitant la connexió entre els territoris. Expandir la difusió dels resultats entre la ciutadania i augmentar la implicació en l’acció pel canvi climàtic.

Mostra'n més