Ramat de cabres al Montseny. Autor: Oriol Clavera / Diputació de Barcelona
Agroramaderia

Per reduir les vulnerabilitats del sector agroramader, com la pèrdua de qualitat dels productes agraris, l'augment de les necessitats hídriques dels cultius i ramats i l'increment del risc de pèrdues de la producció ramadera, implementem accions d'adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de varietats agrícoles o ramaderes locals més resistents, la utilització de noves tècniques agrícoles i la promoció dels mercats de productes agroalimentaris locals i sostenibles.